Οι Οικολόγοι Πράσινοι για την κατασκευή Aιολικού Πάρκου

Ζητάμε πλήρη προστασία του τοπίου και του βιότοπου στη περιοχή του Πελεκητού - Πολύαρνου της Ορεινής Ροδόπης.

Σοβαρές ανησυχίες εκφράζουν οι ΟΠ Ελλάδας για τον βιότοπο της κοιλάδας του Κομψάτου από τους  κινδύνους που εγκυμονεί η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στη περιοχή του Πελεκητού - Πολύαρνου της Ορεινής Ροδόπης και ειδικότερα στις θέσεις επέμβασης  "Αγγελικούλα " και  "Θρόνος",  όπως αυτές κατονομάζονται στις σχετικές  αιτήσεις  των ενδιαφερόμενων εταιρειών αιολικής ενέργειας.  Από τον χάρτη που προέρχεται από την ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε. και αποτυπώνει τις αιτήσεις αδειοδότησης διαφόρων ενδιαφερόμενων εταιριών,  οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης, φαίνεται ότι η περιοχή επέμβασης υπάγεται στον ορεινό όγκο της Ροδόπης κοντά στην κοιλάδα του Κομψάτου στα όρια των Νομών Ξάνθης-Ροδόπης καθώς και στα όρια της ειδικής ζώνης προστασίας των πτηνών.

Πρόκειται για μια δασική περιοχή, όπου το σχετικά μεγάλης ηλικίας αραιό δάσος δρυός, η περιορισμένη δασοπονική εκμετάλλευση, η κτηνοτροφία και οι επεμβάσεις κλαδονομής, τα άγρια άλογα (που αποτελούν σημαντική πηγή τροφής για τα πτωματοφάγα πτηνά), αναδεικνύουν την περιοχή ως τη δεύτερη σημαντική στην Βόρεια Ελλάδα μετά την Δαδιά, για τα αρπακτικά πτηνά. Στην περιοχή συναντάται  μια μόνιμη αποικία όρνιων, ενώ εμφανίζεται συχνά  και ο Μαυρόγυπας,  είδος που συγκαταλέγεται στα σπάνια πτηνά.  Επιπλέον, σύμφωνα με τις υπάρχουσες παρατηρήσεις, η κοιλάδα του Κομψάτου αποτελεί και πολύ σημαντικό πέρασμα μεταναστευτικών πουλιών κατά την περίοδο της άνοιξης, κυρίως λόγω των ισχυρών ρευμάτων αέρα.
Αν και δεν είναι γνωστό ακόμη το μέγεθος και το πλήθος των Α/Γ που πρόκειται να εγκατασταθούν, είναι προφανές ότι, σε μια περιοχή με ορνιθολογική αξία εφάμιλλη του δάσους της Δαδιάς, από την εγκατάσταση εκτεταμένων Αιολικών Πάρκων μπορεί να προκύψει σημαντική αλλοίωση του τοπίου και καταστροφή των ενδιαιτημάτων αρκετών σπάνιων ειδών της πτηνοπανίδας.
Η παραγωγή ενέργειας από ανεμογεννήτριες, ως Εναλλακτική και Ανανεώσιμη Μορφή Ενέργειας, είναι ευπρόσδεκτη τόσο από την παγκόσμια κοινότητα όσο και από τις οικολογικές οργανώσεις στην χώρα μας που διαθέτει εκτεταμένο και πολύ σημαντικό αιολικό δυναμικό και συνεπώς υποστηρίζεται επί της αρχής από τους Οικολόγους Πράσινους.  Ωστόσο, η εγκατάσταση μεγάλων  και πολυπληθών Αιολικών Πάρκων, παρά τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα στον τομέα της παραγωγής καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως διαφαίνεται και στην περίπτωση της κοιλάδας Κομψάτου)  να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα της περιοχής.
Θεωρούμε χρήσιμο τον κατ΄ αρχήν αποκλεισμό της συγκεκριμένης περιοχής από την κατασκευή αιολικών πάρκων , επειδή οι ανεμογεννήτριες μαζί  με τα απαραίτητα συνοδευτικά έργα ηλεκτρικών δικτύων και οδών προσπέλασης, θα επιφέρουν προφανώς αλλοίωση του τοπίου, υποβάθμιση του βιότοπου και μείωση των ευαίσθητων πληθυσμών της ορνιθοπανίδας σε βαθμό που δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί χωρίς εξειδικευμένες και ουσιαστικές μελέτες.
Για τον λόγο αυτό, πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας χορήγησης αδειών και προεγκρίσεων αλλά ακόμη και αξιολογήσεων αιτήσεων εταιριών για Αιολικά Πάρκα, είναι εντελώς απαραίτητη η πλήρης χαρτογράφηση της περιοχής και η εκπόνηση αναλυτικής και εμπεριστατωμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που να συνδέεται επί της ουσίας με τα σχεδιαζόμενα έργα, ώστε να καταφανεί αν το αναμενόμενο όφελος από την καθαρή παραγωγή ενέργειας μπορεί να υπερκεράσει τις προφανείς βλάβες που θα προκληθούν στο ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής.
Η περιοχή της Ξάνθης αλλά και γενικότερα η Ελλάδα διαθέτουν πληθώρα περιοχών με ευνοϊκά αιολικά δεδομένα για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, χωρίς να είναι απαραίτητη η υποβάθμιση και των τελευταίων εναπομενουσών φυσικών περιοχών μεγάλης οικολογικής σημασίας στην χώρα.


Η πρώτη εικόνα στην αρχή του κειμένου είναι από το λιβάδι με σφενδάμια στο Πελεκητό.
Παρακάτω φαίνονται  θέσεις επέμβασης στο Πελεκητό (πρώτη) και πλησίον Πολύαρνου (η δεύτερη)